OPSI PROJEKTA  

 

Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj.                      www.eu-skladi.si

 

SODELOVANJE S STARŠI

 

CILJI IN NALOGE SODELOVANJA S STARŠI:

- staršem zagotoviti informiranje, omogočiti izmenjavo informacij o otroku,

- starše spodbujati k vključevanju v življenje in delo oddelka, vrtca,

- omogočati staršem spoznavanje strokovnih pogledov na vzgojo, delo in prenašanje učinkovitih vzgojnih ukrepov v praksi,

- spodbujati aktivno sodelovanje pri vzgojnem delu, pri tem upoštevati strokovno avtonomnost vrtca.


Osnovna oblika sodelovanja je vsakodnevno izmenjavanje informacij, ki jo dopolnjujejo mesečne pogovorne ure, roditeljski sestanki, predavanja, razna srečanja. Starši se pojavljajo kot opazovalci dela v oddelku oziroma kot neposredni nosilci dogovorjenih dejavnosti. Velikokrat so spremljevalci na sprehodih ali izletih. Metodologija KZK uvaja obiske vzgojiteljic in pomočnic ter otrok na domu otrok. Povezava poteka tudi preko organov šole in vrtca - sveta staršev in sveta šole.

Za uspešno vzgojo je pomembno, da se vzgojni vlogi družine in vrtca čim bolj povezujeta in prepletata. Sodelovanje med starši in vrtcem pripomore k dvigu kvalitete dela in prispeva k dopolnjevanju družinske vzgoje.

Pomembno je sodelovanje predvsem na nivoju oddelka, saj omogoča poenotenje vzgojnih prijemov, starše usposablja za vzgojo in prispeva k dobrim medsebojnim odnosom ter boljšemu počutju otrok v vrtcu. Vzgojiteljice zato sistematično načrtujemo to področje v svoj LDN. Načrt sodelovanja s starši oblikujejo starši s svojimi pobudami, ki jih izrazijo na prvem roditeljskem sestanku.

 

Velik poudarek dajemo tudi branju oglasnih desk, kjer imajo starši vpogled v dnevno dogajanje v vrtcu. V prostorih vrtca se nahaja tudi skrinjica pohval, pritožb in pobud. Na dopoldanske delavnice povabimo tudi stare starše naših otrok

POGOVORNE URE

Vzgojiteljice so sicer za izmenjavo mnenj in informacij s starši na voljo vsak dan, za podrobnejši razgovor s področja spremljanja otrokovega razvoja pa potekajo 2x letno, od novembra 2019 do meseca maja 2020.

RODITELJSKI SESTANKI

september, januar + predavanje za starše, junij

SKUPNA SREČANJA

Skupna srečanja bodo potekala v dopoldanskem in popoldanskem času. O vsebini ter datumih se dogovorimo na prvem informativnem roditeljskem sestanku.

DNEVI ODPRTIH VRAT

  • 14. januar 2020 od 9. do 11. ure
  • 11. februar 2020 od 9. do 11. ure
  • 10. marec 2020 od 9. do 11. ure

Ti dnevi so namenjeni otrokom, ki ne obiskujejo našega vrtca in se ob določenih dnevih pridružijo svojim vrstnikom v skupini. Otroci so obveščeni po pošti. Otroci prvega in iz drugega starostnega obdobja se nam bodo pridružili v dopoldanskem času.

 

AKCIJA ZBIRANJA PAPIRJA

- oktober 2019

- april 2020

Zadnji projekti iz vrtca

PROJEKT: GLASBENA SKRINJICA

Zakaj glasba?

Ker otroke:

- pomirja in sprošča,

- vpliva na razvoj njihovih možganov,

- spodbuja medsebojne interakcije,

- navaja na sodelovanje in prilagajanje,

- vpliva na otrokov osebnostni razvoj,

- navaja otroke na subtilnost,

- spodbuja kreativnost,

- nudi občutke zadovoljstva in sprejemanja.

Več

PROJEKT: EKO VRTEC

CILJI, ki uresničujejo program ekovrtec so razvijanje pozitivnih medsebojnih odnosov, učinkovita raba naravnih virov, spodbujanje kreativnosti in izmenjava idej ter vzgoja za zdrav način življenja v zdravem okolju.

Več

PROJEKT: Z GIBANJEM DO ZDRAVJA

V šolskem letu 2019/2020 začenjamo z novim nacionalnim projektom ZDRAVJE V VRTCU v sklopu NIJZ (NACIONALNI INŠTITUT ZA JAVNO ZDRAVJE)

Program promovira zdravje ter usmerja izvajanje aktivnosti za ohranjanje in krepitev zdravja v vrtčevskem okolju in izven tega. 

Več

Zadnji dogodki iz vrtca

Predstava Mini Moni

»Riše črte, barva, briše,

sive slone, bele hiše.

Rdeče, modre in zelene,

nariše sonce, tebe, mene.

Pobarvati zna čisto vse, čisto vse, … poljubčka pa ne.«

Več

DRAMATIZACIJA PRI KAPLJICAH

V začetku meseca februarja se je tudi naša skupina predstavila z dramatizacijo.

Več

BALONČKI V DEŽELI PALČOVIJI

Ah, ta dežela Palčovija!

Balončki že cel mesec iščemo palčke in škratke po Banovi hosti, a jih ne najdemo, pa naj bomo še tako spretni. Vedno se nam za las izmaknejo...

Več
Osnovna šola Artiče
Artiče 39, 8253 Artiče
Tel: 07 45 21 060
o-artice.nm@guest.arnes.si
Avtor slike: Nina Vodeb Izdelava spletnih strani