Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj.                      www.eu-skladi.si

 

INFORMACIJE JAVNEGA ZNAČAJA

 

1. OSNOVNI PODATKI O KATALOGU

 

Naziv zavoda: Osnovna šola Artiče
Naslov: Artiče 39, 8253 Artiče
Tel: 07 45 21 060
GSM: 051 348 175
E-mail: Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Za ogled potrebujete Javascript, da si jo ogledate.
Odgovorna uradna oseba: Vesna Bogovič

 

Datum prve objave kataloga: 1. 10. 2007
Datum zadnje spremembe: 19. 02. 2019

 

Spletni naslov kataloga: http://www.osartice.si
Druge oblike kataloga: Katalog je v fizični obliki dostopen na sedežu šole

 


 

2. SPLOŠNI PODATKI O ZAVODU IN INFORMACIJAH JAVNEGA ZNAČAJA, S KATERIMI RAZPOLAGA

 

Kratek opis delovnega področja zavoda:

Javno veljavni osnovnošolski izobraževalni program in program za predšolsko vzgojo

 

 

Seznam vseh notranjih organizacijskih enot:

Vrtec RINGARAJA pri OŠ Artiče, Artiče 39, Artiče
Tel.: 07 45 21 100 oz. dislociran oddelek: 031 740 611
Mail: Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Za ogled potrebujete Javascript, da si jo ogledate.
Vodja enote: Nataša Petelinc


2.b Kontaktni podatki osebe, pristojnih za posredovanje informacij
Pristojna oseba:
Vesna Bogovič, ravnateljica
Tel: 07 45 21 250 ali 041 379 561
e-mail: Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Za ogled potrebujete Javascript, da si jo ogledate.


2. c Seznam najpomembnejših pravnih predpisov z delovnega področja zavoda

Seznam predpisov z delovnega področja vzgoje in izobraževanja
Seznam predpisov z delovnega področja predšolske vzgoje
Seznam predpisov z delovnega področja osnovnošolskega izobraževanja 

 

Notranji predpisi

Državni predpisi:

Povezava na državni register predpisov

Ministrstvo za šolstvo in šport

Uradni list RS
Državni zbor

EU portal
Zavod republike Slovenije za šolstvo
Državni izpitni center
AJPES

 

Predpisi lokalnih skupnosti:
Povezava na lokalni register predpisov

 

Predpisi EU:
Na našem področju ni predpisov, ki bi bili regulirani s strani EU.

 

2. č Seznam predlogov predpisov

http://www.mizs.gov.si/si/zakonodaja_in_dokumenti/predlogi_predpisov/

 

2. d Seznam sprejetih in predlaganih programov, strategij, stališč, mnenj, analiz in drugih podobnih dokumentov

Razvojni načrt šole
Letni delovni načrt
Poročilo o delu zavoda

Samoevalvacijsko poročilo

 

Objave in razpisna dokumentacija v skladu s predpisi, ki urejajo javno naročanje po ZJN-3
Obvestila v zvezi z javnim naročanjem so objavljena na portalu javnih naročil

 

2.e Katalog vrst upravnih, sodnih in zakonodajnih postopkov oziroma drugih uradnih ali javnih storitev, ki jih organ vodi oziroma zagotavlja svojim uporabnikom skozi leto

 • Prijavno-sprejemni postopek za vpis v prvi razred
 • Podelitev, dodelitev, mirovanje oziroma prenehanje statusa učenca perspektivnega športnika
 • Odločanje o zahtevi za dostop do informacij javnega značaja
 • Napredovanje delavcev v plačilne razrede
 • Napredovanje strokovnih delavcev v nazive
 • Imenovanje ravnatelja
 • Sprejem Letnega delovnega načrta
 • Sprejem Poročila o realizaciji LDN
 • Sprejem Poslovnega poročila

2.f Seznam javnih evidenc, s katerimi organ upravlja
Zavod ne vodi javnih evidenc

 

2.e Seznam drugih informatiziranih zbirk podatkov, ki jih vodi zavod na podlagi področne zakonodaje s svojega delovnega področja

 • Evidenca o dejanski zasedenosti delovnih mest – dostop: tajništvo
 • Evidenca vseh učbenikov v učbeniškem skladu - dostop: šolska knjižnica
 • Informacija o številu prostih mest, ki jih zagotavlja vrtec – dostop
 • Število učencev po oddelkih in razredih – dostop: spletna stran

 

3. NAČIN DOSTOPA DO INFORMACIJ JAVNEGA ZNAČAJA

 

Večina informacij je dostopna preko spleta www.osartice.si
Informacije javnega značaja so prosto dostopne pravnim ali fizičnim osebam (v nadaljevanju: prosilec). Vsak prosilec ima na svojo zahtevo pravico pridobiti od organa informacijo javnega značaja tako, da jo pridobi na vpogled ali pridobi njen prepis, fotokopijo ali njen elektronski zapis (5. člen Zakona o dostopu informacij javnega značaja, Ur. l. RS, št. 51/06). Organ lahko prosilcu zavrne dostop do zahtevane informacije, če gre za izjemo, ki jo opredeljuje 6. člen omenjenega zakona. Dostop do drugih informacij javnega značaja je mogoč na način in po postopku, ki je določen v naslednjih predpisih:

 • Zakon o dostopu informacij javnega značaja (Ur. l. RS, št. 51/06, 23/2014),
 • Uredba o posredovanju in ponovni uporabi informacij javnega značaja (Ur. l. RS, št. 76/05, 119/07, 95/2011).

Zahteva se pisno naslovi naslovu, ki je naveden v 1 točki tega kataloga, ob delavnikih, od ponedeljka do petka od 8. do 13. ure. Dostop do drugih informacij javnega značaja je mogoč na način in po postopku, ki je določen v Zakonu o dostopu informacij javnega značaja.

 4. CENIK DOSTOPA

 

Cena za posredovanje informacij javnega značaja:

 

Vpogled v zahtevano informacijo javnega značaja je brezplačen. Zaračunamo vam lahko materialne stroške, ki nastanejo pri posredovanju informacij javnega značaja (prepis, fotokopija, elektronski zapis). V primeru, da boste zahtevali informacije za ponovno uporabo in v pridobitne namene, vam bomo za posredovane informacije javnega značaja zaračunali materialne stroške. Informacij javnega značaja ne zaračunamo, če gre za uporabo informacij javnega značaja z namenom informiranja, zagotavljanja svobode izražanja, kulture in umetnosti ter uporabe informacij s strani medijev.
Če so informacije javnega značaja brezplačno objavljene na spletu, vam cene informacij za namen ponovne uporabe ne bomo zaračunali. V primeru, da boste zahtevali informacije javnega značaja v večjem obsegu, lahko od vas zahtevamo vnaprejšnji polog odmerjenega zneska za kritje stroškov posredovanja zahtevanih informacij.

5. SEZNAM NAJPOGOSTEJE ZAHTEVANIH INFORMACIJ JAVNEGA ZNAČAJA

 

Seznam najpogosteje zahtevanih informacij:

 • prosta mesta v vrtcu
 • izseki iz letnega delovnega načrta

 

 

 

Osnovna šola Artiče
Artiče 39, 8253 Artiče
Tel: 07 45 21 060
o-artice.nm@guest.arnes.si
Avtor slike: Nina Vodeb Izdelava spletnih strani